Spausdinti

TĖVAMS:

Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo skyrių

Prašymas dėl vaiko perkėlimo iš lopšelio amžiaus grupės į ikimokyklinio amžiaus grupę

Prašymas dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymas dėl vaiko priėmimo į 1 klasę

Prašymas dėl vaiko priėmimo į klasę

Praleistų pamokų pateisinimo lapelis

Tėvų sutikimo forma 

MOKINIAMS:

Socialinės-pilietinės veiklos apskaitos planas

MOKYTOJAMS:

Ilgalaikis teminis planas

Modulio / pasirenkamojo dalyko programa

Neformaliojo vaikų švietimo programa

Dalyko programos individualizavimas

Dalyko programos pritaikymas

4 pradinės klasės mokinių pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimas

             AŠPT Rekomendacijos dėl pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo

Projektinė veikla

Individualus (mokymo namuose) ugdymo planas

Dalyko individualus ugdymo planas

Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, individualus ugdymo planas