... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

 

   2012 m. mokykla įtraukta į projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą VP1-2.3-ŠMM priemonę Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra.  (vykdo Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras), ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje. Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.      

   Šiandien karjera suvokiamas kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera - tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu.

UGDYMO  KARJERAI  VEIKLA  MOKYKLOJE

KOORDANATORIUS - Jovita Sirgėdienė

Karjeros konsultacijos vyksta 106 kab. 

Penktadieniais - 13.00 - 13.45

 

Ugdymo karjerai darbo grupė:

Dalia Asačiovienė   spec.pedagogė

Danutė Rimienė      bibliotekininkė

Onutė Banienė       klasės  auklėtojų  metodinės  grupės  pirmininkė                                                        

   Ugdymo karjerai tikslas yra sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.


Siekiama, kad mokiniai:

   • - Pažintų  savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
   • - Gebėtų rasti reikalingą informaciją  apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.
   • - Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
   • - Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
   • - Būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

 

Koordinatorius karjerai mokiniams padeda:

- Išsiaiškinti  karjeros žingsnius.

- Išsitirti   mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.

- Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka.

- Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.

- Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.

- Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.

- Susidaryti individualų ugdymosi planą.

- Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias ir profesines mokyklas.

- Susitikti su Lietuvos universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų atstovais.

- Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

- Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.

- Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Klasių vadovams:

- Siūlo klasės valandėlių temas.

- Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.

- Organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.

- Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

- Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.

- Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė