... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

Vytautas Balaišis (I laidos abiturientas) - VU vokiečių kalbos dėstytojas, vokiečių kalbos katedros vedėjas. Tyrinėjo baltų-germanų kalbų senosios leksikos santykius, parašė apie 40 mokslinių straipsnių, sudarė ir išleido dviejų tomų, Lietuvių-vokiečių žodyną, rašė vadovėlius.

Alma Gudonytė (II laida) - buvo socialinių mokslų daktarė, Pedagogikos instituto dendradarbė. Rašė vadovėlius, rengė metodinę medžiagą mokytojams, rūpinosi M. ir J. Šlapelių palikimu, vadovavo įsteigtam muziejui. (Jos senelė - Jurgio Šlapelio sesuo).

Juozas Vilutis (II laida) - filologas, VU dėstytojas.

Julius Gajauskas (II laida) - VGTU docentas.

Gajus Gimbutis (II laida) - KTU profesorius, šiluminės energetikos katedros vedėjas. Studentams skaitė šilumos ir masės mainų, šilumos transformacijos ir kt. kursus. Jam priklauso keturi išradimai iš šaldymo ir šiluminės technikos.

Jonas Gikys (III laida) - Technikos mokslų daktaras. Matematikos ir informatikos instituto dendradarbis. Buvo aktyvus ir produktyvus mokslininkas.

Vytautas Vanagas (III laida) - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tekstologijos skyriaus vadovas, humanitarinių mokslų daktaras.

Pranas Račkus (III laida) - poetas.

Vaclovas Buitvydas (IV laida) - biologijos mokslų daktaras, Vetarinarijos instituto mokslinis bendradarbis.

Bronius Kurkulis (IV laida) - Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos atsakingas sekretorius, redakcinės kolegijos pirmininko pavaduotojas.

Gvidas Kazlauskas (IV laida) - technikos mokslų daktaras, LŽŪU decentas.

Stasys Mikelionis (V laida) - architektas, paruošęs Trakų pilies restauracijos projektą, kuris vykdomas iki šiol. Architektūros mokslų kandidatas, architektas-restauratorius, architektas istorikas. Paršė knygą „Trakų salos pilis“.

Stefanija Žemaitytė-Laučiuvienė (V laida) - Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės katedros docentė.

Vaclovas Merkys (VI laida) - medžio drožėjas, tapytojas, tautodailininkų sąjungos narys. 700 medžio drožinių.

Juozas Davainis (VI laida) - tautodailininkas.

Juozas Lapienis (IX laida) - mokslininkas, biologas, pedagogas. Veterinarijos akademijos docentas. „Vaižganto skaitymų“ Svėdasuose rengėjas.

Valerija Zovytė-Bražienė (IX laida) - biologijos mokslų daktarė, Biochemijos instituto mokslinė bendradarbė.

Vidmantas Dikinis (XIII laida) - chemijos mokslų daktaras. Chemijos instituto bendradarbis.

Bronislavas Šalkus - fizinių mokslų daktaras, VPU Gamtos mokslų fakulteto dekanas. Trijų išradimų bendraautoris.

Juozas Banys - (XIV laida) - geologijos instituto mokslinis bendradarbis.

Aleksandras Tarabilda (XX laida) - skulptorius.

Jonas Niaura (XIV laida) - ekonomistas, socialinių mokslų daktaras. Buvo Lietuvos banko valdybos pirmininko konsultantas. Nuo 2006 m. VU Ekonomikos fakulteto Finansų ir kredito katedros docentas.

Alma Deveikytė-Valantinienė (XXV laida) - radijo žurnalistė, „Klasika“ kūrybinės grupės narė.

Rimgaudas Mickus (XXVI laida) - kariškis, verslininkas, vadovas. Dirbo Lietuvos VRM Šiaulių sukarintos priešgaisrinės dalies viršininku. Dabar UAB „Nislita“ direktorius (krovos ir kėlimo įranga, darbo saugos priemonės).

Julius Auglys (XXXIV laida) - biologas, Krekenavos regioninis parkas.

Renata Kovaitė-Rinkauskienė (XXXVII laida) - Užsienio reikalų ministerija, Prekybos politikos departamentas, 133 komiteto skyriaus patarėja.

Elona Jakniūnaitė-Bagdanavičienė (XXXVIII laida) - Švietimo ir mokslo ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja.

Audrius Čečys (XLII laida) - VU Gamtos mokslų fakulteto dėstytojas, mokslų daktaras.

Algis Ramanauskas (XLII laida) - Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokyklos Mokymo skyriaus Lyderio ugdymo poskyrio viršininkas. Dalyvavo misijose Kroatijoje, Bosnijoje (2 kartus), Irake.

Karolis Morkūnas (L laida) - KASP Vyčio apygardos 5 rinktinės 501 būrio pėstininkų kuopos vadas. Dalyvavo misijose Kosove ir Irake.

 

Atestatus su pagyrimu gavo:

Putrimas Evaldas - LIV laida, 2002 m.

Knieža Aivaras - LVII laida, 2005 m.

Putrimas Paulius - LX laida, 2008 m.

Deveikytė Sigita - LX laida, 2008 m.

Rancevas Adomas - LXI laida, 2009 m.

 

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė