... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

NEMOKAMA PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Naudingos nuorodos

 

PATVIRTINTA Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktoriaus 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-92

Psichologinės pagalbos tikslas ir uždaviniai - padėti mokiniui atgauti gebėjimą gyventi ir mokytis, spręsti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinti gebėjimą bendrauti, padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

Gimnazijos psichologas:

- Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;

- Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

- Rengia individualias rekomendacijas vaiko ir mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

- Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus ir mokinius

- Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus ir mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

- Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

- Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei-su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei stebi vaikų ir mokinių veiklą ir elgesį pamokų metu;

- Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

Psichologinė pagalba gimnazijoje teikiama, kai:

- Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;

- Prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

- Siunčiamas mokytojų, socialinio pedagogo, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

- Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

 

Kaip realiai atrodo konsultacijų eiga?..

Pirmo susitikimo metu susitariama dėl laiko. Esant galimybei, trumpai pasikalbama apie tai, kokio pobūdžio problema.

Susitinkama sutartu laiku, tuomet vyksta konsultacija. Sutariama dėl to, kelių konsultacijų reikės ir dėl kitų konsultacijų laiko.

Konfidencialumas: Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

 

 

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė