... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

 

Gimnazijoje dirba socialinė pedagogė Gitana Tulušienė, II a. 210 kabinetas, tel. 8 381 57206

Savaitės diena  

Mokinių, jų tėvų, pedagogų, mokytojų, klasės auklėtojų konsultavimas, individualus darbas su mokiniais, situacijų analizė gimnazijoje

Pastaba: esant poreikiui, konsultacijų laikas gali keistis
Pietų pertrauka  

Mokinių, jų tėvų, pedagogų, mokytojų, klasės auklėtojų konsultavimas, individualus darbas su mokiniais, situacijų analizė gimnazijoje

Pastaba: esant poreikiui, konsultacijų laikas gali keistis

Bendradarbiavimas ir konsultacijos su socialiniais partneriais, specialistais, dokumentacijos tvarkymas, metodinės medžiagos ruošimas, pasiruošimas konsultacijoms, savišvieta, lankymasis mokinių namuose ir kita

Pirmadienis 8.00-12.00 12.00-12.30 12.30-14.45 14.45-15.45
Antradienis 8.00-12.00 12.00-12.30  12.30-14.45 14.45-16.00
Trečiadienis 8.00-12.00 12.00-12.30 12.30-14.45 14.45-16.00
Ketvirtadienis 8.00-12.00 12.00-12.30 12.30-13.45 14.45-15.45
Penktadienis 8.00-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-15.00

      PATVIRTINTA Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto  gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 2 d.  įsakymu     Nr. V-10       

Gimnazijos socialinio pedagogo darbo tikslas - tiesioginėmis paslaugomis ir socialinio darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu. Vykdyti ir kurti saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo veiklos programas.

 

Socialinis pedagogas teikia paslaugas gimnazijoje:

 

  • - Dirba su asmeniu (individualus darbas) – gimnazistais, tėvais ar teisėtais gimnazisto atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.

- Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais gimnazistams kylančiais sunkumais (pagrindinių reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su gimnazistais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

- Padeda tėvams ar teisėtiems gimnazisto atstovams jį ugdyti; suprasti socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti gimnazisto, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.

- Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant gimnazistų socialines-pedagogines problemas, ieško efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip gimnazistų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą.

- Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės–pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.

- Atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų.

- Inicijuoja išteklių, kurie būtini gimnazistų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.

- Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

- Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

- Rūpinasi gimnazistų socialinių įgūdžių ugdymu.

- Lanko mokinius jų namuose, jeigu klasės auklėtojas negali.

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė