... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

Metodinė taryba

2020 m. metodinės tarybos veiklos planas

 

Asta Fjellbirkeland, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos pirmininkė;

Joana Gutmanienė, lietuvių kalbos mokytoja, kalbų, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;

Gintarė Miškinienė, informacinių technologijų mokytoja, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Regina Žvirblienė, matematikos mokytoja, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Sigutė Kovienė, muzikos mokytoja, kūno kultūros, menų, technolgijų metodinės grupės pirmininkė;

Irena Jucienė, pradinių klasių mokytoja, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Kristina Dilienė - gimnazijos direktorė (komisijos pirmininkė, Gimnazijos tarybos siūlymu);

Jurgita Banienė - Švietimo skyriaus vedėja (komisijos narė, steigėjo atstovė);

Joana Gutmanienė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja mokytoja (komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė);

Daina Mejerienė - tėvų atstovė (komisijos narė, Gimnazijos tarybos atstovė);

Rytis Narvydas - geografijos mokytojas, Darbo tarybos pirmininkas (komisijos narys, Mokytojų, darbo tarybos atstovas).

Mokymosi pasiekimų stebėsenos, koordinavimo ir mokymosi pagalbos teikimo organizavimo darbo grupė

1.     Asta Fjellbirkeland direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

2.     Inaida Komarova – Debeikių skyriaus vedėja.

Gimnazijos veiklos ir kokybės įsivertinimo darbo grupė

1.     Asta Fjellbirkeland – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komandos pirmininkė;

2.     Rita Palskienė – pradinių klasių mokytoja;

3.     Ona Banienė – matematikos mokytoja;

4.     Gražina Gvozdaitė – istorijos mokytoja;

Inaida Komarova – Debeikių skyriaus vedėja.

Savižudybių prevencinės programos įgyvendinimo komanda

Raimonda Kirvėlienė, logopedė, komandos pirmininkė;

Jolanta Garbauskienė, anglų ir rusų kalbų mokytoja, komandos narė;

Rytis Narvydas, geografijos mokytojas, komandos narys.

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos įgyvendinimo komanda

Asta Fjellbirkeland, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Programos įgyvendinimo koordinatorė, komandos pirmininkė;

Jolanta Baleišienė, tėvų atstovė, komandos narė;

Irena Jucienė, pradinio ugdymo mokytoja, komandos narė;

Vytautas Jucys, fizinio ugdymo mokytojas, komandos narys;

Rūta Maniušienė, fizinio ugdymo mokytoja, komandos narė;

Edita Matulevičienė, mokytojo padėjėja, komandos narė;

Aldona Saliamonienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą gimnazijoje, komandos narė.

Viešųjų ryšių darbo grupė

Joana Gutmanienė, darbo grupės pirmininkė;

Gražina Gvozdaitė, darbo grupės narė;

Regina Žvirblienė, darbo grupės narė;

Gintarė Miškinienė, darbo grupės narė.

Antikorupcijos komisija

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos antikorupcinė komisija:

1. Aldona Tuskienė - komisijos pirmininkė

2. Regina Žvirblienė – komisijos narė

3. Inaida Komarova – Debeikių skyriaus vedėja

 

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

Europos parlamento ambasadorė

Europos parlamento ambasadore

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė