... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

Apie gimnaziją

Mūsų vizija: 

Atvira kaitai, motyvuojanti ir teikianti kokybiškas švietimo paslaugas gimnazija.

Mūsų misija:

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį formalųjį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą ir ugdyti kompetencijas, būtinas šiuolaikinėje visuomenėje.

 

 

Nuorodos

 moodle

Naudojames TAMO

 Online logo

   emokykla-logo

  vimeo-logo

  LAMA BPO logo

  AIKOS

  Smm logo

      1000

  ptvf logo

 esfa viešinimas

 Patyciu dezute

 

Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo skyrių

Prašymas dėl vaiko perkėlimo iš lopšelio amžiaus grupės į ikimokyklinio amžiaus grupę

Prašymas dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymas dėl vaiko priėmimo į 1 klasę

Prašymas dėl vaiko priėmimo į klasę

2020-2021 MOKSLO METAI

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-1862 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo nr. v-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

p Anykščių r, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-212 „Dėl 2020 m. lapkričio 6 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-210 „Dėl ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo karantino laikotarpiu" pakeitimo"

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimas Nr. 1-TS-187 „Dėl vaikų priėmimo į anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo"

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimas nr. 1-TS-285 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija)

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimas „Dėl anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo nr. 1-TS-283 ,,Dėl Anykščių rajono mokyklų mokinių ir vaikų globos įstaigų gyventojų vežiojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d.sprendimas Nr. 1-TS-250 Dėl priėmimo į Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo 

Mokyklinių autobusų maršrutai

Dėl mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo

 2019-2020 MOKSLO METAI

2019-2020 MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO VEIKLŲ GRAFIKAS

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktoriaus 2020 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-98 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 m. balandžio 30 d. SPRENDIMAS Nr. 1-TS-113 DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-15 ,,DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Dėl vaikų priežiūros organizavimo Anykščių rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu

ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE METU

PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

   Karantino laikotarpiu (už kovo 16-27 d.), kai įstaiga nedirbo (pagal ketvirtą punktą), mokestis ugdymo reikmėms ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams (pagal tvarką ) neskaičiuojamas. Nuo kovo 30 d. visi vaikai pradėti ugdyti nuotoliniu būdu, todėl mokestis Ugdymo reikmėms (5,85 Eur) vėl yra skaičiuojamas.

   ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 m. spalio 26 d. SPRENDIMAS Nr. 1-TS-285 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

    Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-67 „Dėl 2019 m. rugpjūčio 30 d. Direktoriaus įsakymo Nr. V-87 „Dėl Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus lopšelio ir ikimokyklinės grupių 2019-2020 mokslo metų ilgalaikių ugdomosios veiklos planų ir Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 2019-2020 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų patvirtinimo“ pakeitimo(Pakeičiamas pavasario (Velykų) atostogų laikas, prasideda 2020-03-16 baigiasi 2020-03-27)

 

SPRENDIMAS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO Nr. TS-119 „DĖL PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO IR ANYKŠČIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Informacija dėl koronaviruso: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

PRANEŠIMAS DĖL VAIKŲ GYVENSENOS TYRIMO ATLIKIMO

SPRENDIMAS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-86 ,,DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-15 ,,DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

INFORMACIJA APIE NEMOKAMĄ MAITINIMĄ PRIEŠMOKYKLINUKAMS, Prašymo-paraiškos forma SP-11

SPRENDIMAS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 23 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-187 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-283 ,,DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ IR VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ GYVENTOJŲ VEŽIOJIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

MOKYKLINIO AUTOBUSO MARŠRUTAI

Anykščių policijos komisariato

budinčioji dalis

869847353

2018-2019 mOKSLO METAI

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ORGANIZAVIMO

„DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

pARAMOS MOKINIO REIKMĖMS ĮSIGYTI TVAKOS APRAŠAS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

MOKYKLINIO AUTOBUSO MARŠRUTAI

MOKYKLINIO AUTOBUSO VAŽIAVIMO GRAFIKAS

Sunkūs vaikai

Kaip girti vaiką

9 minutės su vaiku

 

2017 – 2018 mokslo metai

 

MOKINIŲ UŽIMTUMAS BIRŽELIO 11-15 d.

INFORMACIJA DĖL SOC. PARAMOS

MOKYTOJŲ TEIKIAMOS KONSULTACINĖS VALANDOS MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU (04.03-04.06)

Vaikų ugdymo ankstinimo shema

Mokytojų teikiamos konsultacinės valandos mokinių atostogų metu (02.19-02.23)

NVŠ VEIKLOS MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU (Vasario 19-23)

Pasikeitimai dėl socialinės paramos vaikams

MOKINIŲ,  vyksiančių į gimnaziją visuomeniniu transportu, sąrašas

Mokykliniu autobusu pavežami mokiniai

MOKYKLINIO AUTOBUSO VAŽIAVIMO GRAFIKAS

SVĖDASAI -AULELIAI MARŠRUTO TVARKARAŠTIS

Maršrutas m-14 Vaitkūnai

Maršrutas 33 II Svėdasai

Maršrutas 33 Svėdasai

Mokyklinio autobuso maršrutai

Aktuali informacija ikimokyklinio ugdymo vaikų tėvams „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Patarimai tėvams auginantiems paauglius

Konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais

Kompiuterių poveikis vaikų sveikatai (rekomendacijos ir patarimai)

Taisyklės ir ribos

Pagiriamieji žodžiai

Kvietimas į susirinkimą

Valgiaraščių vertinimo pažyma

Valgiaraščių vertinimo pažyma

Š. M. LAPKRIČIO 7 D. 18 VAL. GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖJE VYKS VISUOTINIS (TĖVŲ,GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) SUSIRINKIMAS

 

Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

Mokytojų teikiamos mokiniams konsultacinės valandos rudens atostogų metu

Projektas „Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimoms Anykščių rajono savivaldybėje“ 

 

 

Socialinė parama:

Informacija dėl socialinės paramos mokiniams nuo 2016 m.

SP-1 Šeimos duomenų socialinei paramai gauti forma

SP-2 Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį 

SP-11 Prašymo paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti forma

 

Nebūk naivus kelyje sąjungos (NNKS) pranešimas „Mes - prieš smurtą“

 

Logopedo patarimai tėveliams (rūpintojams, globėjams):

Mokomųjų kompiuterinių programų nuorodos.

Kaip ir kur ugdyti vaiko kalbinius įgūdžius? Lankstinukas čia.

Kokia kalbos reikšmė vaiko mokymuisi mokykloje? Lankstinukas čia.

 

Tėvų atsakomybė už vaikus

Informacija apie energertinius gėrimus

Mitai apie elektronines cigaretes

Informacija apie elektronines cigaretes

Dėl rinkliavų mokyklose

Ankstyvasis ugdymas: patarimai, kaip išsirinkti būrelį

Tėveliai, apsaugokite savo vaikus nuo rūkymo!

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

Europos parlamento ambasadorė

Europos parlamento ambasadore

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė