... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

 

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI
BENDROSIOS UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKA
SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI
BENDROSIOS UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktoriaus 2020 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-98 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje

Vadovėlių ir mokymo priemonių, įsigytų 2019-2020 m.m. už mokinio krepšelio lėšas, sąrašas

Finansų kontrolės taisyklės

Gimnazijos gautos paramos ir labdaros skirstymo taisyklės

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos įgyvendinimo tvarka

Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Mokinių ir mokytojų skatinimo ir drausminimo nuostatai

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Gabių ir talentingų vaikų ugdymo tvarkos aprašas

Sveikatos ugdymo ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas ir programa

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka.

E-dienyno tvarkymo nuostatai

Direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarka

Pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas

 

 

 

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

Europos parlamento ambasadorė

Europos parlamento ambasadore

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė