Spausdinti

 

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI
BENDROSIOS UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKA
SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI
BENDROSIOS UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktoriaus 2020 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-98 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje

Vadovėlių ir mokymo priemonių, įsigytų 2019-2020 m.m. už mokinio krepšelio lėšas, sąrašas

Finansų kontrolės taisyklės

Gimnazijos gautos paramos ir labdaros skirstymo taisyklės

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos įgyvendinimo tvarka

Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Mokinių ir mokytojų skatinimo ir drausminimo nuostatai

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Gabių ir talentingų vaikų ugdymo tvarkos aprašas

Sveikatos ugdymo ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas ir programa

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka.

E-dienyno tvarkymo nuostatai

Direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarka

Pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas